مونلی


پرسپولیس قهرمان میشه

واسه دق مرگ شدن استقلال تا حالا بهش فرصت داده...!


مهشید

آخه مگه فرشته هم..

آدم میتونه بد باشه

 مگه فرشته عمه ته؟


مهشید