مونلی


 

نه خاطره ای سوزان

نه گلخندی جاوید

خالی عشق های ما

فقط منتظرند

.

.

ای ابر تیره

برما

ببار

 


مهشید