مونلی


دانشگاه شهید بهشتی

از این ۸ ماه و ۱۴ روز؛  ۷ ماه و ۱۵ روز رو گذروندم!

  هنوز  ۲۹ روز دیگه مونده!


مهشید