مونلی


فمنیست ها کجا رفتند؟

معادل womankind  رو نوشتند :زن جماعت..

با خودتون نگید لابد  معادل mankind رو هم نوشتند مرد جماعت چون نوشتند : مردها ..ذکور..


مهشید