مونلی


این دل تنگ من و..

این دل از سنگ تو

این نگاه منگ تو

 این چشای تنگ تو

این موهای درهم و این گردن باریک تو

این ناخنای چرک تو

این صبحانه نخوردن های تو

این تی شرتهای اتو نخورده ی تو

این شوخی های شهرستانی تو

چی بگم که آنوقت...

این اعتماد به نفس تو

   ... عجب غلطی کردم درس خوندم.


مهشید