مونلی


فحاشی از طریق فونت

چیزی که همینطوری مثل ریگ ریخته ..آدم مزخرفه.منتها خلقت اونام مثل خلقت سوسک و پشه حکمت داشته.

اینه که شما به دل نگیر.


مهشید