مونلی


یک دقیقه سکوت

 یک دقیقه وقت دارید

اشکهایتان را قورت دهید که جاری نشود...

 


مهشید