عشق خرکی

یه زنه تو مترو:  پاهام داره می ترکه از درد

یه زنه دیگه تو مترو:  خوب این کفشا راحت نیست..

همون زن اولیه تو مترو:  (با لبخندی حاکی از حماقتی عاشقانه) آخه اون دوس داره ازینا بپوشم.. 

 

/ 1 نظر / 8 بازدید