warning

من تو را خیلی دوست دارم"

را اینگونه بشنویم

" من تو را بیشتر دوست دارم

اما دلمان را به حقیقت آن خوش نکنیم که از دیگران بیشتر دوستمان دارند

فقط هشدار آن را جدی بگیریم

/ 1 نظر / 9 بازدید