تو را دوست داشتم

 مثل درختی که زردهای حرفش روزی بهار می شد

اما حالا34.gif

مثل تارعنکبوت های پر از خاکی شده ای

که با هیچکدام از این باران ها

دلش پاک نمی شود

که من دلم نمی اید عاشقش باشم33.gif

/ 0 نظر / 6 بازدید