باور تلخ

 باور می کنم زمستان را

می خشکد پوسته  خاطرات تکراری

سایه می شود

وخواب می آید چشمهای دروغ بیداری را

                                                                می برد

یکدفعه سراب می شوی

                     و بعد از این

           در خواب می بینمت

                 در خواب چشمهای بارانی آسمان

                                                                     ومن

 

/ 0 نظر / 5 بازدید