خشم آگین

یادم باشه امشب که خواستم بخوابم کفشای میخ دار پام کنم تا اگه بازم مجبور شدم تو باغچه ی آفت زده ی خاطره های کنه ت قدم بزنم همه خاطره هات زیر پام له بشن..

/ 2 نظر / 10 بازدید
لاله

[ماچ][بغل] دارم میام !!!!!!!!!!!!

اسپایدرمرد

خوبه که با پیف پاف نمیای! اونجوری جون من در خطر بود..!